Stanovy

I. Všeobecná ustanovení

 1. Spolek přijal název Dlouhá cesta, z. s.
 2. Sídlem spolku je nám. Republiky 22, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01 (do 09/2022 bylo sídlo Jungmannova 1013, Čelákovice 250 88).
 3. Dlouhá cesta je spolek, který na bázi dobrovolnosti sdružuje občany bez rozdílu věku, národnosti, víry či profese k aktivní pomoci k dosažení společného cíle. V dalším textu je spolek Dlouhá cesta zmiňován jen jako Spolek.
 4. Účelem Spolku je:
  • podpora pozůstalých rodičů a dalších členů rodin, ve kterých zemřelo dítě/potomek v jakémkoliv věku a z jakékoliv příčiny
  • osvěta a vzdělávání laické a odborné veřejnosti

II. Členství, práva a povinnosti členů

 1. Členem Spolku mohou být osoby starší 18let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami Spolku.
 2. O přijetí za člena Spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky Rada spolku.
 3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
 4. Členství zaniká:
  a/ vystoupením člena písemným oznámením Radě spolku
  b/ rozhodnutím Rady spolku o vyloučení člena, který porušil zájmy, dobré jméno Spolku.
  c/ úmrtím člena, u právnické osoby jejím zrušením
  d/ nezaplacením členského příspěvku ve stanovené lhůtě
 5. Člen Spolku má právo:
  a/ účastnit se jednání Valné hromady s hlasovacím právem a akcí pořádaných Spolkem.
  b/ volit orgány Spolku a být volen do orgánů Spolku
  c/ předkládat návrhy a být informován o činnosti Spolku
 6. Člen Spolku má povinnost:
  a/ dodržovat stanovy Spolku
  b/ dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno Spolku
  c/ platit členské příspěvky ve výši stanovené Radou spolku
 7. Osoby, které významně přispívají k podpoře činnosti Spolku a její prezentaci na veřejnosti se mohou na základě rozhodnutí Rady spolku stát čestnými členy s hlasovacím právem.
 8. Zakládající členové Spolku tvoří Radu zakladatelů. Jsou to: Martina Hráská, Bibiana Wildnerová, Alice Nejmanová. Zakládající členové Spolku mají právo zúčastnit se jednání Rady spolku. Zakládající členové mají právo veta při rozhodování o změně Stanov.
 9. Seznam členů je uložen v sídle Spolku.

III. Organizační struktura

 1. Valná hromada:
  a/ je nejvyšším orgánem Spolku
  b/ schází se nejméně 1x ročně a svolává ji Rada spolku
  c/ schvaluje Stanovy spolku a jejich změny
  d/ schvaluje výsledek hospodaření Spolku
  e/ volí Radu spolku a Revizora spolku
  g/ rozhoduje o zrušení Spolku
  h/ je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů
  i/ každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů jsou rovné
  j/ rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje více jak polovina přítomných členů.
  k/ každý člen má právo nahlédnout do zápisů ze zasedání v provozovně Spolku.
  l/ V případě, že se nesejde usnášeníschopná Valná hromada, je stanovena 15minutová čekací lhůta. Poté bude Valná hromada usnášeníschopná za přítomnosti jakéhokoli počtu členů spolku, nejméně však za přítomnosti 10 členů. V případě menšího počtu než 10 rozhoduje Rada spolku. V případě rovnosti hlasů rozhoduje předseda Rady spolku.

 2. Rada spolku
  a/ je statutárním orgánem, který za svou činnost odpovídá Valné hromadě; je to kolektivní orgán
  b/ schází se nejméně 2x ročně a svolává ji předseda Rady spolku
  c/ je volena na tříleté období a je tříčlenná
  d/ Rada spolku mezi sebou stanoví předsedu spolku, místopředsedu a člena rady spolku
  e/ všichni členové Rady spolku mohou mít souběžný pracovní poměr
  f/ svolává valnou hromadu písemnou formou pozemní poštou nebo e-mailem
  g/ zpracovává podklady pro rozhodnutí Valné hromady
  h/ rozhoduje o přijetí za člena spolku
  ch/stanovuje členský příspěvek
  i/ je usnášeníschopná, jsou-li přítomni všichni její členové
  j/ schvaluje účetní závěrku a rozpočet
  k/ Spolek zastupuje navenek předseda a jednatel samostatně
  l/ Místopředseda zastupuje v nepřítomnosti předsedu v plném obsahu pravomoci a odpovědnosti.

 3. Revizor
  a/ je orgán nezávislý na Radě spolku
  b/ je volen na tříleté období Valnou hromadou, které je za svou činnost odpovědný;
  c/ dohlíží, jsou-li záležitosti Spolku řádně vedeny a vykonává-li Spolek činnost v souladu se Stanovami.
  d/ může nahlížet do dokladů Spolku a dožadovat se vysvětlení k jednotlivým záležitostem.
  e/ provádí kontrolu hospodářské činnosti Spolku
  f/ jednou ročně zpracovává pro Valnou hromadu zprávu o výsledku revize.

IV. Zásady hospodaření

 1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
 2. Spolek může dle platných zákonů ČR vyvíjet jako vedlejší činnost i hospodářskou a ekonomickou činnost na základě živnostenského oprávnění. Příjmy získané touto činností využije výhradně pro naplnění poslání a realizaci cílů uvedených v bodu 1. V rámci této činnosti může zakládat další právnické osoby, obchodní společnosti či zájmová sdružení, a to buď samostatně, nebo společně s jinými právními subjekty a v souladu s platnými zákony.
 3. Kontrolu hospodářské činnosti Spolku provádí revizor.
 4. Dispozice s prostředky Spolku je oprávněn vykonávat pouze předseda Rady spolku nebo jeho zplnomocněný zástupce.

V. Zánik spolku

 1. Spolek zaniká na základě rozhodnutí Valné hromady.
 2. Valná hromada jmenuje likvidátora Spolku a určí způsob naložení s likvidačním zůstatkem.
 3. Spolek zaniká výmazem ze spolkového rejstříku.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Tento Spolek vznikl registrací Ministerstvem vnitra České republiky 12. 1. 2005.
 2. Nestanoví-li tyto stanovy jinak, řídí se právní poměry Spolku občanským zákoníkem.
 3. Tyto stanovy nahrazují v plném rozsahu stanovy ze dne 12. 1. 2005.

2024 © Dlouhá cesta, z. s. | Webdesign Fenomen | Redakce FenomioFlow