GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Spolek Dlouhá cesta, z. s., , IČ: 26986183, se sídlem Jungmannova 1013/28, 250 88 Čelákovice, (dále jen jako „Správce“ nebo „Správce osobních údajů“), si Vás tímto za účelem naplnění zásady transparentnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“ či „Nařízení GDPR“) dovoluje informovat o základních aspektech zpracování osobních údajů, která probíhají v rámci činnosti Správce, a dále i o Vašich právech, jakožto subjektů údajů a způsobech jejich uplatnění.

1. Proč Vaše osobní údaje zpracováváme

V rámci činnosti správce dochází ke zpracování osobních údajů pro mnoho rozličných účelů, přičemž všechny tyto účely jsou podrobně popsány v přehledu uvedeném níže.

2. Právní titul zpracování

Osobní údaje zpracováváme na základě různých právních titulů, které můžeme rozdělit do těchto kategorií:

 1. na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR („Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností správce“);
 2. na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR („Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy“);
 3. na základě čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR („Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany“);
 4. na základě čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR („Udělení souhlasu“).

Pokud je zpracování osobních údajů pro některé účely založeno na souhlasu subjektu údajů a tento souhlas byl udělen, lze udělený souhlas subjektem údajů kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním. Subjekt údajů může souhlas kdykoliv odvolat, a to po předchozí domluvě osobně, na adrese uvedené níže v bodě 10. či písemnou formou nebo doručením písemného oznámení na uvedenou adresu s úředně ověřeným podpisem.

3. Základní účel zpracování osobních údajů

Účely zpracování osobních údajů, pro které jsou osobní údaje určeny:

 1. plnění smlouvy a poskytování služeb;
 2. zajištění provozních činností;
 3. prezentace vlastní činnosti;
 4. účetním a daňové účely.

4. Kde jsme Vaše osobní údaje získali

Osobní údaje jsou správcem získávány zpravidla přímo od subjektů údajů při poskytování našich služeb.

5. Komu Vaše osobní údaje předáváme a proč?

Vaše osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů spolku. Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí ani do zemí mimo EU.

6. Rozsah zpracovávaných osobních údajů, jejich zabezpečení a právní důvod jejich následné uložení

V souvislosti s činností Správce jsou osobní údaje zpracovávány v souladu s Nařízením GDPR pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, a to jak v digitální, tak písemné formě. Správce prohlašuje, že přijal veškerá přiměřená technická a organizační opatření, aby nedošlo k jejich zneužití či ztrátě.

Po naplnění stanovených účelů jsou osobní údaje ukládány v souladu s právními předpisy.

7. Jak dlouho Vaše údaje uchováváme

V souladu se zásadami GDPR jsou osobní údaje ve formě, které umožňují Vaši identifikaci, uchovávány po dobu nezbytnou pro naplnění stanovených účelů v souladu se lhůtami uvedenými v příslušných právních předpisech, smlouvách, vnitřních předpisech organizace nebo v uděleném souhlasu (pokud je udělen jen na omezenou dobu).

Po naplnění účelu zpracování je zpracování osobních údajů bez zbytečného odkladu ukončeno, nicméně dokumenty podléhající archivaci jsou nadále uchovávány pro archivační účely v souladu s příslušnými právními předpisy.

8. Vaše práva

Jako subjekt údajů máte kromě obecného práva na informace o zpracování následující práva, jejichž výkon správce osobních údajů plně respektuje:

 1. právo na opravu či doplnění;
 2. právo na výmaz;
 3. právo na přístup;
 4. právo vznést námitku;
 5. právo požadovat omezení zpracování osobních údajů;
 6. právo kdykoliv odvolat souhlas;
 7. právo být informován o porušení zabezpečení;
 8. právo vznést stížnost.

9. Jak můžete svá práva uplatnit?

V případě žádosti o uplatnění Vašich práv dle předchozího článku Vám bude informace o přijatých opatřeních poskytnuta bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu však lze v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit až o další dva měsíce. O prodloužení lhůty a důvodech pro takové prodloužení budete informováni ve lhůtě do jednoho měsíce od podání žádosti. V případě, že správce nepřijme opatření, o která žádáte, budete o takové skutečnosti informování bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti, a to včetně důvodů nepřijetí opatření. V takovém případě máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu, tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) se sídlem: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha.

Veškeré Vaše žádosti k uplatnění práv dle předchozího článku budou vyřizovány bezplatně, s výjimkou případů, kdy je žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, např. proto, že se neustále opakuje. V takovém případě pak může Správce za vyřízení žádosti účtovat přiměřený poplatek, zohledňující administrativní náklady spojené s touto agendou.

10. Jak nás kontaktovat?

Korespondenční adresa: Dlouhá cesta, z. s., Krátkého 250/4, 190 00 Praha 9.

Email: dlouhacesta@dlouhacesta.czz

ID datové schránky: 27vqdzn

 

Na Správce se nevztahuje povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. V případě dotazů ohledně zpracování osobních údajů použijte, prosím, kontaktní osobu jmenovanou pro tyto účely naším spolkem: Mgr. Karel Rejent, tel.: 608 525 693, mail: rejent@ictplus.cz.

2024 © Dlouhá cesta, z. s. | Webdesign Fenomen | Redakce FenomioFlow