O nás

Historie
Lidé v DC
Členství
Dobrovolnictví
Stanovy
Výroční zprávy
Podporují nás

Na začátku Dlouhé cesty stály dvě ženy - Martina Hráská z Čelákovic a Bibiana Wildnerová z Mostu. Poprvé se setkaly v roce 2002 na chodbě oddělení dětské onkologie v Motole. Jejich děti, Ondra a  Betynka, v průběhu dalších dvou let svůj boj o život s těžkou nemocí prohrály.

V těchto  nejtěžších chvílích jim, kromě jiného, pomáhalo i vzájemné sdílení všeho, co prožívaly. Tehdy vznikla myšlenka setkat se i s ostatními rodiči, kteří mají podobný osud. Navzájem se povzbudit, inspirovat, podpořit. Najít nové cesty života a sílu po nich kráčet

A tak byl v roce 2005 založen spolek Dlouhá cesta, z.s. (dříve občanské sdružení) s cílem umožnit setkávání lidí, které spojuje stejný příběh. Jeho posláním byla – a je i dosud – podpora rodin, ve kterých zemřelo dítě v jakémkoliv věku a z jakékoliv příčiny. U vzniku sdružení stály ještě dvě další ženy: Alice Nejmanová z Čelákovic a PhDr. Ilona Špaňhelová z Prahy. Patří jim velké poděkování - zejména proto, že nepatří mezi pozůstalé rodiče.
Pro všechny zakladatelky to byl velký krok do neznáma.

V roce 2007 byl v České televizi uveden dokumentární film Olgy Sommerové Přežili jsme svoje děti.   V témže roce se uskutečnilo první velké svépomocné setkání pozůstalých rodičů a začala práce na aktivitách a projektech, které iniciovali sami rodiče. Všechny započaté projekty pokračují i v současné době. Patří mezi ně Barevný a nděl (Jitka Ševčíková)Prázdná kolébka (Lucie Burdová), Vzpomínkové akce (Líba Fáryová).  Na začátku roku 2008 se ke sdružení připojila Iveta Coufalíková z Luhačovic, která  se později stala členkou Rady spolku.
Od roku 2008 se kromě Prahy začínají konat svépomocná setkání také v Brně, Ostravě, Zlíně a probíhá první rekondiční víkend pro pozůstalé rodiny. Na podzim 2008 je zahájen projekt Nejste sami a vyškoleno prvních 15 dobrovolníků - laických poradců.

A pomáháme dále:

V roce 2011 jsme se poprvé připojili ke Světovému dni památky zesnulých dětí, který připadá vždy na d ruhou neděli v prosinci. V dalším roce jsme začali cíleně připravovat dobrovolníky, kteří v tento den pořádají na mnoha místech vzpomínkové akce a setkání. Projekt jsme nazvali Zapalme svíčku

V roce 2012 jsme začali v iniciovat aktivity zaměřené na zlepšení komunikace pozůstalých rodičů s laickou a odbornou veřejností. Zahájili jsme pořádání besed, workshopů a kurzů pro laickou i odbornou veřejnost.

V roce 2013 jsme ke stávajícím webovým stránkám uvedli do provozu i podpůrný samostatný web projektu Prázdná kolébka věnovaný rodičům, jimž zemřelo miminko před narozením, při narození nebo krátce po něm . 

V roce 2014 jsme získali první akreditaci Ministerstva vnitra ČR na dobrovolnický program Nejste sami. V témže roce jsme ve spolupráci s Divadlem Kampa začaili vytvářet a zkoušet divadelní představení Budu všude kolem tebe, které mělo premiéru v roce 2016. Též jsme obnovili výstavu Láskyplné vzpomínky.

V roce 2015 jsme s podporou Nadačního fondu Avast zahájili pilotní e-learningový kurz Péče o rodiče po perinatální ztrátě pro zdravotníky a další pomáhající profese. Rozeběhli jsme též pořádání kurzů a seminářů pro členy IZS, HZS a dalších.

V roce 2018 jsme otevřeli kancelář a poradnu v Praze 9. V témže roce jsme získali akreditaci MV ČR na dobrovolnický program Zapalme svíčku. A s finanční podporou Evropského sociálního fondu EU jsme připravili dlouhodobý projekt Vědomý zármutek. 

V roce 2019 jsme získali další akreditaci MV ČR na dobrovolnický projekt Svépomocná setkání.

V roce 2020 aktualizujeme a vytváříme nové webové stránky a pokračujeme v našem poslání.

Naše  činnost je uskutečňována převážně díky obětavým laikům - dobrovolníkům, kteří do své práce vkládají ohromné úsilí, nadšení a osobní sílu. A samozřejmě i díky všem, kteří nás na této cestě podporují - členům, dobrovolníkům, externím spolupracovníkům, dlouhodobým (nejen finančním) partnerům, dárcům, sponzorům a všem ostatním příznivcům.

„Často nám lidé říkávají: ‚Obdivujeme Vás za to, co děláte…‘ Velmi nás to těší, ale ve svém nitru cítíme, že naše zásluhy nejsou nikterak zvláštní a obdivuhodné. Jsme lidé, které potkalo něco, co naprosto změnilo naše životy a životní hodnoty, aniž bychom si to přáli. Snažíme se pracovat, pomáhat, být prospěšní a užiteční. Je to pro nás cesta, dlouhá a jediná přijatelná.“

Děkujeme, že nám pomáháte.

 

Většina z nás jsme rodiči s vlastní zkušeností ztráty dítěte.

Laickou podporu poskytujeme pod odbornou garancí a supervizí, proškoleni v tématu podpory pozůstalých a v souladu s etickým kodexem.

Odbornou podporu  a vedení organizace zajišťujeme nevelkým týmem s profesionální odpovědností a zázemím. 

Našimi hlavními hodnotami jsou RESPEKT, DISKRÉTNOST, LASKAVOST, POCTIVOST.

 

Rada spolku: Bc. Martina Hráská, DiS., Bibiana Wildnerová, Iveta Coufalíková

Revizorka: Ing. Jana Horáková

 

Koordinace projektů: 

Kateřina Voženílková - Svépomocná setkání, Zapalme svíčku.

Iveta Coufalíková  - Barevný anděl.

Jana Horáková - Nejste sami.

Lucie Burdová - Vědomý zármutek, Budu všude kolem tebe.

Martina Hráská - Vědomý zármutek, Prázdná kolébka.

 

Poradenství, konzultace, intervence: 

Martina Hráská - poradenství pro pozůstalé, krizová intervence, sociálně-právní poradenství.

Kateřina Voženílková - poradenství pro pozůstalé, krizová intervence.

Lucie Burdová - poradenství pro pozůstalé.

 

Administrace spolku:

Martina Hráská - kontakt s veřejností, fundrising, management činnosti a projektů.

Bibiana Wildnerová  - péče o členy a dárce.

Martina Maxová - administrace webu.

 

Dobrovolníci: Do naší činnosti je zapojeno a pomáhá nám přibližně 50 dobrovolníků.

 

Odborná garantka činnosti spolku: Ilona Špaňhelová - psycholožka a supervizorka.

 

Externí spolupracovníci: Spolupracujeme s psychology, krizovými interventy, poradci pro pozůstalé, právníky a dalšími pomáhajícími profesemi  po celé ČR.

Vaše členství vnímáme jako formu podpory, která je pro nás velmi důležitá.

Členem Dlouhé cesty se může stát fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která která souhlasí se Stanovami spolku. Členům nabízíme:

 • zasílání elektronického Zpravodaje do emailu 
 • účast na pobytových víkendech za zvýhodněnou cenu
 • možnost finanční podpory v rámci projektu pro sourozence  Barevný anděl
 • přednostní účast na akcích kapacitně omezených 

 

PŘIHLÁŠKA KE ČLENSTVÍ:          - pro fyzické osoby            - pro právnické osoby

Členský příspěvek, prosíme, uhraďte do týdne od odeslání přihlášky na č. účtu 2600173430 / 2010, variabilní symbol 200, ve výši:

 • pro fyzické osoby 365 Kč / rok (1 Kč denně)
 • pro právnické osoby 2.000 Kč / rok

 

Čestná členka a pasivní patronka: Olga Sommerová

Čestná členka: PhDr. lona Špaňhelová

Čestná členka: PhDr. et Mgr. Naděžda Špatenková, PhD.

 

Pomoc a podpora dobrovolníků je pro nás nesmírně důležitá. V současné době realizujeme tři projekty, které jsou akreditovány u Ministerstva vnitra jako dobrovolnické programy. Pro dobrovolníky máme připravená školení a supervize.  

Nejste sami

Dobrovolníci - laičtí poradci jsou rodiče či další blízcí, kteří mají zkušenost se ztrátou dítěte v rodině, a ve svém regionu pomáhají dalším pozůstalým rodičům a rodinám.

Svépomocná setkání

Dobrovolníci tohoto projektu jsou rodiče nebo další blízcí, kteří mají zkušenost se ztrátou dítěte a  připravují a realizují ve svém regionu setkání dalších rodičů či blízkých.

Zapalme svíčku

Dobrovolníci projektu Zapalme svíčku jsou rodiče, ale i lidé bez vlastní zkušenosti se ztrátou dítěte, kteří v rámci  Světového dne památky zesnulých dětí připraví a zrealizují vzpomínkovou akci - vždy 2. neděli v prosinci.

Kromě těchto akreditovaných projektů hledáme dobrovolníka - koordinátora výstavy Láskyplné vzpomínky. Občas též potřebujeme pomoci v oblasti IT, grafiky nebo v přípravě besed a akcí pro veřejnost. 

Pokud se chcete stát naším dobrovolníkem - prosíme kontaktujte nás na email: dlouhacesta@dlouhacesta.cz.

Určitě se Vám ozveme!

I. Všeobecná ustanovení

 1. Spolek přijal název Dlouhá cesta, z. s.
 2. Sídlem spolku je Jungmannova 1013, Čelákovice 250 88.
 3. Dlouhá cesta je spolek, který na bázi dobrovolnosti sdružuje občany bez rozdílu věku, národnosti, víry či profese k aktivní pomoci k dosažení společného cíle. V dalším textu je spolek Dlouhá cesta zmiňován jen jako Spolek.
 4. Účelem Spolku je:
  • podpora pozůstalých rodičů a dalších členů rodin, ve kterých zemřelo dítě/potomek v jakémkoliv věku a z jakékoliv příčiny
  • osvěta a vzdělávání laické a odborné veřejnosti

II. Členství, práva a povinnosti členů

 1. Členem Spolku mohou být osoby starší 18ti let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami Spolku.
 2. O přijetí za člena Spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky Rada spolku.
 3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
 4. Členství zaniká:
  a/ vystoupením člena písemným oznámením Radě spolku
  b/ rozhodnutím Rady spolku o vyloučení člena, který porušil zájmy, dobré jméno Spolku.
  c/ úmrtím člena, u právnické osoby jejím zrušením
  d/ nezaplacením členského příspěvku ve stanovené lhůtě
 5. Člen Spolku má právo:
  a/ účastnit se jednání Valné hromady s hlasovacím právem a akcí pořádaných Spolkem.
  b/ volit orgány Spolku a být volen do orgánů Spolku
  c/ předkládat návrhy a být informován o činnosti Spolku
 6. Člen Spolku má povinnost:
  a/ dodržovat stanovy Spolku
  b/ dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno Spolku
  c/ platit členské příspěvky ve výši stanovené Radou spolku
 7. Osoby, které významně přispívají k podpoře činnosti Spolku a její prezentaci na veřejnosti se mohou na základě rozhodnutí Rady spolku stát čestnými členy s hlasovacím právem.
 8. Zakládající členové Spolku tvoří Radu zakladatelů. Jsou to: Martina Hráská, Bibiana Wildnerová, Alice Nejmanová. Zakládající členové Spolku mají právo zúčastnit se jednání Rady spolku. Zakládající členové mají právo veta při rozhodování o změně Stanov.
 9. Seznam členů je uložen v sídle Spolku.

III. Organizační struktura

 1. Valná hromada:
  a/ je nejvyšším orgánem Spolku
  b/ schází se nejméně 1x ročně a svolává ji Rada spolku
  c/ schvaluje Stanovy spolku a jejich změny
  d/ schvaluje výsledek hospodaření Spolku
  e/ volí Radu spolku a Revizora spolku
  g/ rozhoduje o zrušení Spolku
  h/ je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů
  i/ každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů jsou rovné
  j/ rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje více jak polovina přítomných členů.
  k/ každý člen má právo nahlédnout do zápisů ze zasedání v provozovně Spolku.
  l/ V případě, že se nesejde usnášeníschopná Valná hromada, je stanovena 15ti minutová čekací lhůta. Poté bude Valná hromada usnášeníschopná za přítomnosti jakéhokoli počtu členů spolku, nejméně však za přítomnosti 10 členů. V případě menšího počtu než 10 rozhoduje Rada spolku. V případě rovnosti hlasů rozhoduje předseda Rady spolku.

 2. Rada spolku
  a/ je statutárním orgánem, který za svou činnost odpovídá Valné hromadě; je to kolektivní orgán
  b/ schází se nejméně 4x ročně a svolává ji předseda Rady spolku
  c/ je volena na tříleté období a je tříčlenná
  d/ Rada spolku mezi sebou stanoví předsedu spolku, místopředsedu a jednatele
  e/ všichni členové Rady spolku mohou mít souběžný pracovní poměr
  f/ svolává valnou hromadu písemnou formou pozemní poštou nebo e-mailem
  g/ zpracovává podklady pro rozhodnutí Valné hromady
  h/ rozhoduje o přijetí za člena spolku
  ch/stanovuje členský příspěvek
  i/ je usnášeníschopná, jsou-li přítomni všichni její členové
  j/ schvaluje účetní závěrku a rozpočet
  k/ Spolek zastupuje navenek předseda a jednatel samostatně
  l/ Místopředseda zastupuje v nepřítomnosti předsedu v plném obsahu pravomoci a odpovědnosti.

 3. Revizor
  a/ je orgán nezávislý na Radě spolku
  b/ je volen na tříleté období Valnou hromadou, které je za svou činnost odpovědný;
  c/ dohlíží, jsou-li záležitosti Spolku řádně vedeny a vykonává-li Spolek činnost v souladu se Stanovami.
  d/ může nahlížet do dokladů Spolku a dožadovat se vysvětlení k jednotlivým záležitostem.
  e/ provádí kontrolu hospodářské činnosti Spolku
  f/ jednou ročně zpracovává pro Valnou hromadu zprávu o výsledku revize.

IV. Zásady hospodaření

 1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
 2. Spolek může dle platných zákonů ČR vyvíjet jako vedlejší činnost i hospodářskou a ekonomickou činnost na základě živnostenského oprávnění. Příjmy získané touto činností využije výhradně pro naplnění poslání a realizaci cílů uvedených v bodu 1. V rámci této činnosti může zakládat další právnické osoby, obchodní společnosti či zájmová sdružení, a to buď samostatně, nebo společně s jinými právními subjekty a v souladu s platnými zákony.
 3. Kontrolu hospodářské činnosti Spolku provádí revizor.
 4. Dispozice s prostředky Spolku je oprávněn vykonávat pouze předseda Rady spolku nebo jeho zplnomocněný zástupce.

V. Zánik spolku

 1. Spolek zaniká na základě rozhodnutí Valné hromady.
 2. Valná hromada jmenuje likvidátora Spolku a určí způsob naložení s likvidačním zůstatkem.
 3. Spolek zaniká výmazem ze spolkového rejstříku.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Tento Spolek vznikl registrací Ministerstvem vnitra České republiky 12. 1. 2005.
 2. Nestanoví-li tyto stanovy jinak, řídí se právní poměry Spolku občanským zákoníkem.
 3. Tyto stanovy nahrazují v plném rozsahu stanovy ze dne 12. 1. 2005.

VÝROČNÍ ZPRÁVA  2019

 

Základní údaje

Název organizace: Dlouhá cesta, z.s.

Statut: spolek

Sídlo: Jungmannova 1013, 250 88 Čelákovice

Korespondenční adresa: Krátkého 250/4, 190 00 Praha 9 Vysočany

IČO: 269 86 183

Datum založení: 12. ledna 2005

č. účtu: 2032560001/5500, 2600173430/2010, Veřejná sbírka: 2032560028/5500

 

RADA SPOLKU

Předsedkyně

Bc. Martina Hráská, DiS.

Místopředsedkyně

Bibiana Wildnerová

Jednatel

Iveta Coufalíková

 

ODBORNÝ DOHLED

Revizor hospodářské činnosti

Ing. Jana Horáková

Odborná garantka činnosti

PhDr. Ilona Špaňhelová

 

Poslání spolku

Pomoc rodičům a rodinám vyrovnat se s úmrtím dítěte v jakémkoliv věku  a z jakékoliv příčiny.

Motto

Pomoc pro všechny, kteří přežili své děti.

Členství

Počet členů k 31.12. 2019: 140

 

PŘEHLED O ČINNOSTI

 

 •  Podpora pozůstalých rodičů a rodin

 

Webové stránky www.dlouhacesta.cz, www.prazdnakolebka.cz

Podpora rodičů, vzpomínky na děti, informace pro veřejnost.

 

Vědomý zármutek

V roce 2019 byla zakončena podpora první skupiny pozůstalých rodičů a sourozenců v rámci projektu Vědomý zármutek.  Tento projekt poskytuje skupinovou a individuální podporu pozůstalým rodinám a je hrazen z dotace MPSV z finančních zdrojů Evropské unie. Zároveň v roce 2019 byla zahájena podpora druhé skupiny pozůstalých rodičů (12 osob).

V rámci tohoto projektu se na jaře 2019 uskutečnila pro účastníky první skupiny i pro veřejnost filmová projekce filmu Láska která nikdy neumírá. Film v Praze uvedli autoři – pozůstalí rodiče z Velké Británie - Jimmi Edmonds a Jane Harris. Projekce filmu a následné besedy s autory se zúčastnilo 50 osob.

 

Nejste sami

Cíl: Individuální laické poradenství dobrovolných poradců-průvodců z řad rodičů a dalších příbuzných, kteří prožili úmrtí svého dítěte v jakémkoliv věku a z jakékoliv příčiny, naučili se znovu žít a chtějí dále pomáhat ostatním.

V roce 2019 proběhlo školení pěti nových laických poradců. Projekt je od roku 2014 akreditován jako dobrovolnický program u Ministerstva vnitra. V roce 2019 působilo v projektu aktivně 25 dobrovolníků, kteří podpořili 54 pozůstalých rodin. Na jaře a na podzim proběhla skupinová supervize laických poradců z celé České republiky.

 

Rekondiční víkend

Cíl: zlepšovat psychickou a fyzickou kondici maminek a dalších členů rodin. Víkendy poskytují více času a prostoru pro vzájemné sdílení prožitků a pocitů a vždy je připraven i doprovodný program (cvičení různých druhů, přednášky, výtvarná činnost).

V roce 2019 jsme v létě uspořádali rekondiční pobyt pro pozůstalé rodiče a sourozence v Borohrádku u Hradce Králové. V rámci doprovodného programu probíhalo svépomocné setkání, psychoterapie, arteterapie, pobyt v přírodě. Víkendu se zúčastnilo 20 osob.

 

Svépomocná setkávání

Cíl: navázat kontakt s lidmi, kteří se vyrovnávají se stejnou bolestnou zkušeností. Vzájemné sdílení prožitků, pocitů a uvolnění emocí. Poznání, že nejsou s touto bolestnou událostí sami, načerpání energie, inspirace a mnohdy navázání nových přátelství.

V roce 2019 se uskutečnila 3 svépomocná setkání:

1 svépomocné setkání pozůstalých rodičů a příbuzných v Praze

1 svépomocné setkání v Jihlavě

1 svépomocné setkání ve Žďáře nad Sázavou

V roce 2019 získal projekt akreditaci u Ministerstva vnitra jako dobrovolnický program.

 

Barevný anděl

Cílová skupina: sourozenci zemřelých dětí

Cíl: Zlepšení psychiky sourozence a udržení vzájemné komunikace v rodině. Změna pokojíčku znamená nastartování nové životní etapy.

V roce 2019 jsme se podíleli na úpravě čtyř dětských pokojíčků.

 

Divadelní představení „ Budu všude kolem tebe“

Ve spolupráci s divadlem Kampa jsme pokračovali v reprízách nastudovaného divadelního představení Budu všude kolem tebe.

 

Zapalme svíčku

Na 15 místech v ČR byly druhou neděli v prosinci uspořádány vzpomínkové akce – Zapalme svíčku. Celkem se akcí zúčastnilo přibližně 500 osob. Od roku 2016 má projekt akreditaci dobrovolnického programu Ministerstva vnitra.

 

 • Kurzy, semináře, školení

Kurz e-learningu pro zdravotníky a pomáhající profese Péče o rodiče po perinatální ztrátě proběhl na jaře pro skupinu zdravotníků z ÚPMD v Podolí a na podzim pro veřejnost. V roce 2019 kurz absolvovalo celkem 50 osob.

 

 • Benefiční a další  akce

 

Benefiční akce Velký závod malých kaček  v Čelákovicích /spolupráce s org. Routa/ - srpen 2019

Koncert pro radost - Muzeum Bedřich Smetany v Praze – červen 2019

 

SPONZOŘI A DÁRCI

V roce 2019 naši činnost podpořili (více než 10.000,- Kč): MPSV ČR, Město Čelákovice, MV ČR, Nadační fond J&T, firma Rene, s.r.o., Alena Franc Kollhammerová. Zdravý pohyb České Budějovice.

V roce 2019 nám pravidelně či jednorázově přispělo (více než 500,- Kč) 24 individuálních dárců.

 

FINANČNÍ ZPRÁVA 

 

Rozvaha k 31. 12. 2019 v Kč

 

Aktiva celkem                                                  739.000     

Z toho

- krátkodobý majetek                                          739.000

 

Pasiva celkem                                                    739.000

Z toho

- výsledek hospodaření                                      -114.000

- krátkodobé závazky                                            96.000

- jiná pasiva                                                       757.000

                                                                

Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2019 v Kč

 

Náklady                                                             2.173.000

Z toho

- spotřebované nákupy a služby                            1.005.000

- osobní náklady                                                     955.000

- ostatní náklady                                                     208.000

- poskytnuté příspěvky                                                3.000

-daně a poplatky                                                         2.000 

 

Výnosy                                                               2.203.000

 Z toho

- přijaté příspěvky                                                   470.000

- provozní dotace                                                  1.545.000             

-tržby za vlastní výkony                                           188.000 

              

Výsledek hospodaření                                            30.000

 

Ze zprávy revizora Ing. Jany Horákové:

Revize hospodaření spolku byla provedena dne 10. 6. 2020.

Revizorka provedla na základě účetní dokumentace revizi hospodaření spolku za rok 2019. Vedení

účetnictví odpovídá potřebám spolku. V rámci revize byly kontrolovány veškeré účetní doklady za rok 2019 a konstatuje se, že tyto odpovídají potřebám spolku.

 

Červen 2020

 

Výroční zprávy z předešlých let najdete v části Ke stažení.

Dlouhodobou podporu a spolupráci nám poskytují:

NF AVAST - dlouhodobý partner, který podpořil vznik e-learningového kurzu Péče o rodiče po perinatální ztrátě, brožurku Malý průvodce pro přátele a blízké a obnovu webových stránek Dlouhé cesty.

NF J&T - dlouhodobý partner podpůrných projektů.

Fa RENE - dlouhodobý partner projektu Barevný anděl.

Město Čelákovice - podpora provozu a činnosti  Dlouhé cesty.

Ministerstvo vnitra - podpora dobrovolnických programů.

ESFCR - podpora projektu Vědomý zármutek.

 

Provoz, zázemí pro naši činnost a správu podpůrných webů nám pomáhají udržovat :

Členi Dlouhé cesty svým členským příspěvkem 

Individuální dárci

Firemní dárci

 

Nefinanční cestou nás  pravidelně podporují:

Ta Kavárna

Canti DiPraga

SONNENTOR s.r.o.

Reklamní agentura Slánsko

Hydraulika Petráš s.r.o.

 

Svou energii, čas a úsilí nám věnují

Dobrovolníci Dlouhé cesty

 

Děkujeme!