O nás

Historie
Lidé v DC
Členství
Dobrovolnictví
Stanovy
Výroční zprávy
GDPR
Podporují nás

Na začátku Dlouhé cesty stály dvě ženy - Martina Hráská z Čelákovic a Bibiana Wildnerová z Mostu. Poprvé se setkaly v roce 2002 na chodbě oddělení dětské onkologie v Motole. Jejich děti, Ondra a  Betynka, v průběhu dalších dvou let svůj boj o život s těžkou nemocí prohrály.

V těchto  nejtěžších chvílích jim, kromě jiného, pomáhalo i vzájemné sdílení všeho, co prožívaly. Tehdy vznikla myšlenka setkat se i s ostatními rodiči, kteří mají podobný osud. Navzájem se povzbudit, inspirovat, podpořit. Najít nové cesty života a sílu po nich kráčet

A tak byl v roce 2005 založen spolek Dlouhá cesta, z.s. (dříve občanské sdružení) s cílem umožnit setkávání lidí, které spojuje stejný příběh. Jeho posláním byla – a je i dosud – podpora rodin, ve kterých zemřelo dítě v jakémkoliv věku a z jakékoliv příčiny. U vzniku sdružení stály ještě dvě další ženy: Alice Nejmanová z Čelákovic a PhDr. Ilona Špaňhelová z Prahy. Patří jim velké poděkování - zejména proto, že nepatří mezi pozůstalé rodiče.
Pro všechny zakladatelky to byl velký krok do neznáma.

V roce 2007 byl v České televizi uveden dokumentární film Olgy Sommerové Přežili jsme svoje děti.   V témže roce se uskutečnilo první velké svépomocné setkání pozůstalých rodičů a začala práce na aktivitách a projektech, které iniciovali sami rodiče. Všechny započaté projekty pokračují i v současné době. Patří mezi ně Barevný a nděl (Jitka Ševčíková)Prázdná kolébka (Lucie Burdová), Vzpomínkové akce (Líba Fáryová).  Na začátku roku 2008 se ke sdružení připojila Iveta Coufalíková z Luhačovic, která  se později stala členkou Rady spolku.
Od roku 2008 se kromě Prahy začínají konat svépomocná setkání také v Brně, Ostravě, Zlíně a probíhá první rekondiční víkend pro pozůstalé rodiny. Na podzim 2008 je zahájen projekt Nejste sami a vyškoleno prvních 15 dobrovolníků - laických poradců.

A pomáháme dále:

V roce 2011 jsme se poprvé připojili ke Světovému dni památky zesnulých dětí, který připadá vždy na d ruhou neděli v prosinci. V dalším roce jsme začali cíleně připravovat dobrovolníky, kteří v tento den pořádají na mnoha místech vzpomínkové akce a setkání. Projekt jsme nazvali Zapalme svíčku

V roce 2012 jsme začali v iniciovat aktivity zaměřené na zlepšení komunikace pozůstalých rodičů s laickou a odbornou veřejností. Zahájili jsme pořádání besed, workshopů a kurzů pro laickou i odbornou veřejnost.

V roce 2013 jsme ke stávajícím webovým stránkám uvedli do provozu i podpůrný samostatný web projektu Prázdná kolébka věnovaný rodičům, jimž zemřelo miminko před narozením, při narození nebo krátce po něm . 

V roce 2014 jsme získali první akreditaci Ministerstva vnitra ČR na dobrovolnický program Nejste sami. V témže roce jsme ve spolupráci s Divadlem Kampa začaili vytvářet a zkoušet divadelní představení Budu všude kolem tebe, které mělo premiéru v roce 2016. Též jsme obnovili výstavu Láskyplné vzpomínky.

V roce 2015 jsme s podporou Nadačního fondu Avast zahájili pilotní e-learningový kurz Péče o rodiče po perinatální ztrátě pro zdravotníky a další pomáhající profese. Rozeběhli jsme též pořádání kurzů a seminářů pro členy IZS, HZS a dalších.

V roce 2018 jsme otevřeli kancelář a poradnu v Praze 9. V témže roce jsme získali akreditaci MV ČR na dobrovolnický program Zapalme svíčku. A s finanční podporou Evropského sociálního fondu EU jsme připravili dlouhodobý projekt Vědomý zármutek. 

V roce 2019 jsme získali další akreditaci MV ČR na dobrovolnický projekt Svépomocná setkání.

V roce 2020 aktualizujeme a vytváříme nové webové stránky a pokračujeme v našem poslání.

Naše  činnost je uskutečňována převážně díky obětavým laikům - dobrovolníkům, kteří do své práce vkládají ohromné úsilí, nadšení a osobní sílu. A samozřejmě i díky všem, kteří nás na této cestě podporují - členům, dobrovolníkům, externím spolupracovníkům, dlouhodobým (nejen finančním) partnerům, dárcům, sponzorům a všem ostatním příznivcům.

„Často nám lidé říkávají: ‚Obdivujeme Vás za to, co děláte…‘ Velmi nás to těší, ale ve svém nitru cítíme, že naše zásluhy nejsou nikterak zvláštní a obdivuhodné. Jsme lidé, které potkalo něco, co naprosto změnilo naše životy a životní hodnoty, aniž bychom si to přáli. Snažíme se pracovat, pomáhat, být prospěšní a užiteční. Je to pro nás cesta, dlouhá a jediná přijatelná.“

Děkujeme, že nám pomáháte.

Od roku 2022 se začíná psát další kapitola Dlouhé cesty. Zakladatelka Martina se rozhodla předat vedení organizace Zdence Volavé, která byla od roku 2017 dobrovolnicí. Proces předávání je smutný i veselý, plánovitý i překotný, plný odhodlání i obav. Pomyslný štafetový kolík by jedna máma na dlouhé cestě té druhé měla zcela předat do konce roku 2022.

 

 

Většina z nás jsme rodiči s vlastní zkušeností ztráty dítěte v rodině.

Laickou podporu poskytujeme pod odbornou garancí a supervizí, proškoleni v tématu podpory pozůstalých a v souladu s etickým kodexem.

Odbornou podporu  a vedení organizace zajišťujeme nevelkým týmem s profesionální odpovědností a zázemím. 

Našimi hlavními hodnotami jsou RESPEKT, DISKRÉTNOST, LASKAVOST, POCTIVOST.

Rada spolku: Mgr. Zdena Volavá, Lucie Burdová, Ing. Jana Horáková

Revizorka: Jarmila Marková

Koordinace projektů: 

Kateřina Voženílková - Svépomocná setkání, Zapalme svíčku.
Bibiana Wildnerová - Rekondiční víkend
Iveta Coufalíková  - Barevný anděl.
Jana Horáková - Nejste sami - laické poradenství.
Lucie Burdová - Prázdná kolébka, Vědomý zármutek, Budu všude kolem tebe.
Dagmar Rýdlová - Tvůrčí psaní, Haiku.
Zdenka Volavá - Koordinace projektů Žďár nad Sázavou a okolí

Poradenství, konzultace, intervence: 

Ilona Špaňhelová - psychologické konzultace, supervize.
Lucie Burdová - poradenství pro pozůstalé.
Pauline Ivanyi - psychologické konzultace, poradenství pro pozůstalé.
Vojtěch Hrouda - poradenství pro pozůstalé, poradenství pro pozůstalé s dimenzí duchovní křesťanské podpory.

Administrace spolku:

Zdena Volavá- kontakt s veřejností, fundraising, péče o členy a dárce, management činnosti a projektů.
Martina Maxová - administrace webu DC.
Kateřina Jelínková - administrace webu PK.

Dobrovolníci: Do naší činnosti je zapojeno a pomáhá nám přibližně 50 dobrovolníků.

Odborná garantka činnosti spolku: Ilona Špaňhelová - psycholožka a supervizorka.

Externí spolupracovníci: Spolupracujeme s psychology, krizovými interventy, poradci pro pozůstalé, právníky a dalšími pomáhajícími profesemi  po celé ČR.


Vaše členství vnímáme jako formu podpory, která je pro nás velmi důležitá.

Členem Dlouhé cesty se může stát fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která která souhlasí se Stanovami spolku. Členům nabízíme:

 • zasílání elektronického Zpravodaje do emailu 
 • účast na pobytových víkendech za zvýhodněnou cenu
 • možnost finanční podpory v rámci projektu pro sourozence  Barevný anděl
 • přednostní účast na akcích kapacitně omezených 

 

PŘIHLÁŠKA KE ČLENSTVÍ:          - pro fyzické osoby            - pro právnické osoby

Členský příspěvek, prosíme, uhraďte do týdne od odeslání přihlášky na č. účtu 2600173430 / 2010, variabilní symbol 200, ve výši:

 • pro fyzické osoby 365 Kč / rok (1 Kč denně)
 • pro právnické osoby 2.000 Kč / rok

 

Čestná členka a pasivní patronka: Olga Sommerová

Čestná členka: PhDr. lona Špaňhelová

Čestná členka: PhDr. et Mgr. Naděžda Špatenková, PhD.

 

Pomoc a podpora dobrovolníků je pro nás nesmírně důležitá. V současné době realizujeme tři projekty, které jsou akreditovány u Ministerstva vnitra jako dobrovolnické programy. Pro dobrovolníky máme připravená školení a supervize.  

Nejste sami

Dobrovolníci - laičtí poradci jsou rodiče či další blízcí, kteří mají zkušenost se ztrátou dítěte v rodině, a ve svém regionu pomáhají dalším pozůstalým rodičům a rodinám.

Svépomocná setkání

Dobrovolníci tohoto projektu jsou rodiče nebo další blízcí, kteří mají zkušenost se ztrátou dítěte a  připravují a realizují ve svém regionu setkání dalších rodičů či blízkých.

Zapalme svíčku

Dobrovolníci projektu Zapalme svíčku jsou rodiče, ale i lidé bez vlastní zkušenosti se ztrátou dítěte, kteří v rámci  Světového dne památky zesnulých dětí připraví a zrealizují vzpomínkovou akci - vždy 2. neděli v prosinci.

Kromě těchto akreditovaných projektů hledáme dobrovolníka - koordinátora výstavy Láskyplné vzpomínky. Občas též potřebujeme pomoci v oblasti IT, grafiky nebo v přípravě besed a akcí pro veřejnost. 

Pokud se chcete stát naším dobrovolníkem - prosíme kontaktujte nás na email: dlouhacesta@dlouhacesta.cz.

Určitě se Vám ozveme!

I. Všeobecná ustanovení

 1. Spolek přijal název Dlouhá cesta, z. s.
 2. Sídlem spolku je Jungmannova 1013, Čelákovice 250 88.
 3. Dlouhá cesta je spolek, který na bázi dobrovolnosti sdružuje občany bez rozdílu věku, národnosti, víry či profese k aktivní pomoci k dosažení společného cíle. V dalším textu je spolek Dlouhá cesta zmiňován jen jako Spolek.
 4. Účelem Spolku je:
  • podpora pozůstalých rodičů a dalších členů rodin, ve kterých zemřelo dítě/potomek v jakémkoliv věku a z jakékoliv příčiny
  • osvěta a vzdělávání laické a odborné veřejnosti

II. Členství, práva a povinnosti členů

 1. Členem Spolku mohou být osoby starší 18ti let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami Spolku.
 2. O přijetí za člena Spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky Rada spolku.
 3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
 4. Členství zaniká:
  a/ vystoupením člena písemným oznámením Radě spolku
  b/ rozhodnutím Rady spolku o vyloučení člena, který porušil zájmy, dobré jméno Spolku.
  c/ úmrtím člena, u právnické osoby jejím zrušením
  d/ nezaplacením členského příspěvku ve stanovené lhůtě
 5. Člen Spolku má právo:
  a/ účastnit se jednání Valné hromady s hlasovacím právem a akcí pořádaných Spolkem.
  b/ volit orgány Spolku a být volen do orgánů Spolku
  c/ předkládat návrhy a být informován o činnosti Spolku
 6. Člen Spolku má povinnost:
  a/ dodržovat stanovy Spolku
  b/ dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno Spolku
  c/ platit členské příspěvky ve výši stanovené Radou spolku
 7. Osoby, které významně přispívají k podpoře činnosti Spolku a její prezentaci na veřejnosti se mohou na základě rozhodnutí Rady spolku stát čestnými členy s hlasovacím právem.
 8. Zakládající členové Spolku tvoří Radu zakladatelů. Jsou to: Martina Hráská, Bibiana Wildnerová, Alice Nejmanová. Zakládající členové Spolku mají právo zúčastnit se jednání Rady spolku. Zakládající členové mají právo veta při rozhodování o změně Stanov.
 9. Seznam členů je uložen v sídle Spolku.

III. Organizační struktura

 1. Valná hromada:
  a/ je nejvyšším orgánem Spolku
  b/ schází se nejméně 1x ročně a svolává ji Rada spolku
  c/ schvaluje Stanovy spolku a jejich změny
  d/ schvaluje výsledek hospodaření Spolku
  e/ volí Radu spolku a Revizora spolku
  g/ rozhoduje o zrušení Spolku
  h/ je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů
  i/ každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů jsou rovné
  j/ rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje více jak polovina přítomných členů.
  k/ každý člen má právo nahlédnout do zápisů ze zasedání v provozovně Spolku.
  l/ V případě, že se nesejde usnášeníschopná Valná hromada, je stanovena 15ti minutová čekací lhůta. Poté bude Valná hromada usnášeníschopná za přítomnosti jakéhokoli počtu členů spolku, nejméně však za přítomnosti 10 členů. V případě menšího počtu než 10 rozhoduje Rada spolku. V případě rovnosti hlasů rozhoduje předseda Rady spolku.

 2. Rada spolku
  a/ je statutárním orgánem, který za svou činnost odpovídá Valné hromadě; je to kolektivní orgán
  b/ schází se nejméně 4x ročně a svolává ji předseda Rady spolku
  c/ je volena na tříleté období a je tříčlenná
  d/ Rada spolku mezi sebou stanoví předsedu spolku, místopředsedu a jednatele
  e/ všichni členové Rady spolku mohou mít souběžný pracovní poměr
  f/ svolává valnou hromadu písemnou formou pozemní poštou nebo e-mailem
  g/ zpracovává podklady pro rozhodnutí Valné hromady
  h/ rozhoduje o přijetí za člena spolku
  ch/stanovuje členský příspěvek
  i/ je usnášeníschopná, jsou-li přítomni všichni její členové
  j/ schvaluje účetní závěrku a rozpočet
  k/ Spolek zastupuje navenek předseda a jednatel samostatně
  l/ Místopředseda zastupuje v nepřítomnosti předsedu v plném obsahu pravomoci a odpovědnosti.

 3. Revizor
  a/ je orgán nezávislý na Radě spolku
  b/ je volen na tříleté období Valnou hromadou, které je za svou činnost odpovědný;
  c/ dohlíží, jsou-li záležitosti Spolku řádně vedeny a vykonává-li Spolek činnost v souladu se Stanovami.
  d/ může nahlížet do dokladů Spolku a dožadovat se vysvětlení k jednotlivým záležitostem.
  e/ provádí kontrolu hospodářské činnosti Spolku
  f/ jednou ročně zpracovává pro Valnou hromadu zprávu o výsledku revize.

IV. Zásady hospodaření

 1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
 2. Spolek může dle platných zákonů ČR vyvíjet jako vedlejší činnost i hospodářskou a ekonomickou činnost na základě živnostenského oprávnění. Příjmy získané touto činností využije výhradně pro naplnění poslání a realizaci cílů uvedených v bodu 1. V rámci této činnosti může zakládat další právnické osoby, obchodní společnosti či zájmová sdružení, a to buď samostatně, nebo společně s jinými právními subjekty a v souladu s platnými zákony.
 3. Kontrolu hospodářské činnosti Spolku provádí revizor.
 4. Dispozice s prostředky Spolku je oprávněn vykonávat pouze předseda Rady spolku nebo jeho zplnomocněný zástupce.

V. Zánik spolku

 1. Spolek zaniká na základě rozhodnutí Valné hromady.
 2. Valná hromada jmenuje likvidátora Spolku a určí způsob naložení s likvidačním zůstatkem.
 3. Spolek zaniká výmazem ze spolkového rejstříku.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Tento Spolek vznikl registrací Ministerstvem vnitra České republiky 12. 1. 2005.
 2. Nestanoví-li tyto stanovy jinak, řídí se právní poměry Spolku občanským zákoníkem.
 3. Tyto stanovy nahrazují v plném rozsahu stanovy ze dne 12. 1. 2005.

Výroční zprávy najdete v části Ke stažení. (vlevo dole)

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ            

Spolek    Dlouhá cesta, z. s., , IČ: 26986183, se sídlem Jungmannova 1013/28, 250 88 Čelákovice, (dále jen jako „Správce“ nebo „Správce osobních údajů“), si Vás tímto za účelem naplnění zásady transparentnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“ či „Nařízení GDPR“) dovoluje informovat o základních aspektech zpracování osobních údajů, která probíhají v rámci činnosti Správce, a dále i o Vašich právech, jakožto subjektů údajů a způsobech jejich uplatnění.

1. Proč Vaše osobní údaje zpracováváme

V rámci činnosti správce dochází ke zpracování osobních údajů pro mnoho rozličných účelů, přičemž všechny tyto účely jsou podrobně popsány v přehledu uvedeném níže.            

2. Právní titul zpracování

Osobní údaje zpracováváme na základě různých právních titulů, které můžeme rozdělit do těchto kategorií:

 1. na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR („Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností správce“);
 2. na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR („Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy“);
 3. na základě čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR („Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany“);
 4. na základě čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR („Udělení souhlasu“).

Pokud je zpracování osobních údajů pro některé účely založeno na souhlasu subjektu údajů a tento souhlas byl udělen, lze udělený souhlas subjektem údajů kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.  Subjekt údajů může souhlas kdykoliv odvolat, a to po předchozí domluvě osobně, na adrese uvedené níže v bodě 10. či písemnou formou nebo doručením písemného oznámení na uvedenou adresu s úředně ověřeným podpisem.    

3. Základní účel zpracování osobních údajů

Účely zpracování osobních údajů, pro které jsou osobní údaje určeny:        

 1. plnění smlouvy a poskytování služeb;
 2. zajištění provozních činností;
 3. prezentace vlastní činnosti;
 4. účetním a daňové účely.        

4. Kde jsme Vaše osobní údaje získali

Osobní údaje jsou správcem získávány zpravidla přímo od subjektů údajů při poskytování našich služeb.  

5. Komu Vaše osobní údaje předáváme a proč?

Vaše osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů spolku. Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí ani do zemí mimo EU.     

6. Rozsah zpracovávaných osobních údajů, jejich zabezpečení a právní důvod jejich následné uložení

V souvislosti s činností Správce jsou osobní údaje zpracovávány v souladu s Nařízením GDPR  pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, a to jak v digitální, tak písemné formě. Správce prohlašuje, že přijal veškerá přiměřená technická a organizační opatření, aby nedošlo k jejich zneužití či ztrátě.

Po naplnění stanovených účelů jsou osobní údaje ukládány v souladu s právními předpisy.

7. Jak dlouho Vaše údaje uchováváme       

V souladu se zásadami GDPR jsou osobní údaje ve formě, které umožňují Vaši identifikaci, uchovávány po dobu nezbytnou pro naplnění stanovených účelů v souladu se lhůtami uvedenými v příslušných právních předpisech, smlouvách, vnitřních předpisech organizace nebo v uděleném souhlasu (pokud je udělen jen na omezenou dobu).

Po naplnění účelu zpracování je zpracování osobních údajů bez zbytečného odkladu ukončeno, nicméně dokumenty podléhající archivaci jsou nadále uchovávány pro archivační účely v souladu s příslušnými právními předpisy.   

8. Vaše práva     

Jako subjekt údajů máte kromě obecného práva na informace o zpracování následující práva, jejichž výkon správce osobních údajů plně respektuje:        

 1. právo na opravu či doplnění;
 2. právo na výmaz;
 3. právo na přístup;
 4. právo vznést námitku;
 5. právo požadovat omezení zpracování osobních údajů;
 6. právo kdykoliv odvolat souhlas;
 7. právo být informován o porušení zabezpečení;
 8. právo vznést stížnost.

9. Jak můžete svá práva uplatnit?

V případě žádosti o uplatnění Vašich práv dle předchozího článku Vám bude informace o přijatých opatřeních poskytnuta bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu však lze v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit až o další dva měsíce. O prodloužení lhůty a důvodech pro takové prodloužení budete informováni ve lhůtě do jednoho měsíce od podání žádosti. V případě, že správce nepřijme opatření, o která žádáte, budete o takové skutečnosti informování  bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti, a to včetně důvodů nepřijetí opatření. V takovém případě máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu, tedy Úřadu pro      ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) se sídlem: Pplk. Sochora      27, 170 00 Praha.

Veškeré Vaše žádosti k uplatnění práv dle předchozího článku budou vyřizovány bezplatně, s výjimkou případů, kdy je žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, např. proto, že se neustále opakuje. V takovém případě pak může Správce za vyřízení žádosti účtovat přiměřený poplatek, zohledňující administrativní náklady spojené s touto agendou.   

10. Jak nás kontaktovat?

Korespondenční adresa: Dlouhá cesta, z. s., Krátkého 250/4, 190 00 Praha 9.

Email: dlouhacesta@dlouhacesta.czz          

ID datové schránky: 27vqdzn

 

Na Správce se nevztahuje povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. V případě dotazů ohledně zpracování osobních údajů použijte, prosím, kontaktní osobu jmenovanou pro tyto účely naším spolkem: Mgr. Karel Rejent, tel.: 608 525 693, mail: rejent@ictplus.cz.      

 

Dlouhodobou podporu a spolupráci nám poskytují:

NF AVAST - dlouhodobý partner, který podpořil vznik e-learningového kurzu Péče o rodiče po perinatální ztrátě, brožurku Malý průvodce pro přátele a blízké a obnovu webových stránek Dlouhé cesty.

NF J&T - dlouhodobý partner podpůrných projektů.

Fa RENE - dlouhodobý partner projektu Barevný anděl.

Město Čelákovice - podpora provozu a činnosti  Dlouhé cesty.

Ministerstvo vnitra - podpora dobrovolnických programů.

ESFCR - podpora projektu Vědomý zármutek.

 

Provoz, zázemí pro naši činnost a správu podpůrných webů nám pomáhají udržovat :

Členi Dlouhé cesty svým členským příspěvkem 

Individuální dárci

Firemní dárci

 

Nefinanční cestou nás  pravidelně podporují:

Ta Kavárna

Canti DiPraga

SONNENTOR s.r.o.

Reklamní agentura Slánsko

Hydraulika Petráš s.r.o.

 

Svou energii, čas a úsilí nám věnují

Dobrovolníci Dlouhé cesty

 

Děkujeme!